پروژه های در دست اقدام
هولدینگ شستا

ارائه خدمات داده های توصیفی کالا به هولدینگ های زیرمجموعه شستا همچون تیپیکو و تاپیکو و غیره که در حوزه های متنوع صنعتی فعالیت مینمایند. وندر وظیفه جمع آوری اطلاعات توصیفی کالا در راستای تغذیه اطلاعاتی سیستم BI هولدینگ شستا را به عهده دارد که برآورد اولیه اقلام در حدود 400 هزار قلم میباشد

پتروشیمی خارگ

پروژه ی پتروشیمی خارگ با بیش از 100 هزار قلم کالا در تابستان 1396 اغاز شده است . خدمت وندر با مدنظر قراردادن نیاز واحد های متنوع سازمان همچون تدارکات ، واحد خرید ، انبار و غیره در حال انجام میباشد. همچنین ارائه نمودارهای شکست بیش از 200 ماشین از دیگر ابعاد این پروژه خواهد بود.