کارخانه چرم نگار

پروژه مهندسی فرآیندهای سازمانی و فروش کارخانه و همچینن ایده سرایی و آینده پژوهی برای افزایش حجم کار در بستر های موجود و همچنین ارائه استراتژی کارآمد در خصوص بهینه سازی منابع انسانی ، مالی ، تامین و فروش . در قالب این طرح بهره وری نیروی انسانی تا 68% افزایش یافته و با استفاده از طرح های آینده پژوهی تعدد فروشگاههای این مجموعه 3برابر شده و فروش تا 240% افزایش یافته است .