شرکت پیستون ایران

ارایه راهکار مدیریت مشتریان مجموعه چه در خصوص فروش خدمات و در ادامه مبحث پشتیبانی محصول با شرایط هرچه بهینه تر برای کاهش هزینه ها که مدل پیشنهادی وندر بیش از 40% در پیشبرد هرچه بهتر کار موثر بوده است .