شرکت SAPشعبه هندوستان

ارایه راهکار در خصوص یکپارچه سازی طرح ساماندهی مراکز علمی ایالت کارناتاکای هندوستان با پوشش بیش از 1 میلیون دانشجو و استاد که مدل پیشنهادی وندر به عنوان طرح برگزیده معرفی و اجرای آن و نظارت بر سیستم مدیریتی و مدل اجرایی توسط همین تیم انجام شد. همچنین طرح های آینده پژوهی این مدل پیشنهاد یک سامانه آموزشی با تکنولوژی روز را ارائه کرد.