موسسه پژوهش ها و تحقیقات کشاورزی

در این پروژه تمامیت وب سایت USDA را که میتوان نمایه ی جامع اطلاعاتی وزارت کشاورزی آمریکا تلقی اش نمود تحت 4فاز به شرح ذیل ، به سفارش موسسه برنامه ریزی وپژوهشهای توسعه روستایی و اقتصاد کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی مورد مطالعه قرارداده شد . این مدل علاوه بر ارائه شرایط ایده آل مدیریتی ، راه کارهای جامعی در خصوص جمع آوری اطلاعات و در ادامه پالایش آن در اختیار قرار میدهد . و همچنین ایده های متنوعی در مبحث آینده پژوهی این مدل ایجاد شده است.